Silt curtains for worksite

Silt kan spre miljøgifter, blakke vannet og kvele ålegraset. Hvordan stoppe siltspredning?

Videoen over er fra Western Washington University og viser i laboratorieforhold hvor raskt silten sprer seg i vannet når siltholdig materiale tippes i vannet.   Dette understreker hvor viktig det er å håndtere siltspredning når det utføres arbeider i eller ved vann.

Bygg og anlegg, muddring, utfylling – disse aktivitetene produserer alle silt som sprer seg i vannforekomstene. Svært ofte har siltpartiklene miljøgifter og næringsstoffer som påvirker vannmiljøet negativt. Næringsstoffene kan forårsake algeoppblomstring, miljøgiftene kan komme inn i livet i havet og akkumuleres i næringskjeden.

Forebygging eller avbøtning av siltspredning i hav, sjøer og vassdrag er viktig, og det finnes tiltak som kan hindre spredningen:

Bubble curtain preventing silt pollution
Boblegardiner kan brukes til å redusere spredning av silt fra anleggsarbeid eller utfyllinger i strandsone og sjø. Boblegardinens luftstrøm påvirker vannet slik at det skapes en oppadgående vannstrøm som sprer seg til begge sider for boblegardinen. Denne vannstrømmen stopper flyktigere strømmer som normalt vil spre silt/partikler ved at den løfter disse strømmen og sender de tilbake mot forurensingskilden, se skjematisk figur til venstre.  Det vil da skje sedimentering av silten innenfor boblegardinen.
Siltgardiner er i utgangspunktet en tekstil “vegg” som skiller det berørte vannet fra vannet du vil beskytte. Tekstilen har en integrert flottør, normalt et stivt eller oppblåst rør / slange, og en bunnvekt som en stålkjetting eller blytau som sikrer at den slutter tett mot bunnen.
Siltgardinene er effektive, men de er veldig vanskelige å åpne eller overseile for båttrafikk En siltgardin har et stort areal i vann, påvirkes av strøm og tidevann, og er ikke egnet for installasjoner i elver, tidevannssoner og generelt steder med strømmende vann.

Waens arbeider med begge de ovennevnte typene forebygging av siltforurensning. Vi kan gi råd om de beste tiltakene avhengig av type anlegg, tillatelser og grenseverdier, sjø- og bunnforhold og varighet av arbeidene.