Silt curtains for worksite

Silt kan sprida miljögifter, grumla vattnet och kväva vattenväxtarna. Hur stoppar man spridningen av siltpartiklar?

Videon ovan är från Western Washington University och visar i laboratorieförhållanden hur snabbt silen sprider sig i vattnet när siltigt material tippas i vattnet. Detta understryker vikten av att hantera siltspridning när du arbetar i eller nära vatten.

Anläggningsarbeten, muddring, fyllning – dessa aktiviteter producerar all slam som sprider sig i vattenmassorna. Mycket ofta har siltpartiklarna bundna miljögifter och näringsämnen som påverkar vattenmiljön negativt. Näringsämnena kan orsaka alger, gifterna kan komma in i vattenlevande organismer och ackumuleras i näringskedjan.

Det är viktigt att förebygga eller begränsa siltspridning i hav, sjöar och vattendrag, och det finns åtgärder som kan förhindra spridningen:

Bubble curtain preventing silt pollution
Bubbelgardiner kan användas för att minska spridningen av slam från byggnadsarbeten eller utfyllningar i strandzonen och sjön. Luftflödet från bubbelgardinen påverkar vattnet och skapar ett uppåtflöde av vatten som sprider sig till båda sidorna om bubbelgardinen. Denna vattenström stoppar mer flyktiga strömmar som normalt skulle sprida slam / partiklar genom att lyfta dessa strömmar och skicka tillbaka dem mot källan, se schematisk bild till vänster.  Under tiden vill partiklarna sedimenteras inuti bubbelgardinens avgränsning.
Siltgardiner är i grunden en textilvägg som skiljer det förorenade vattnet från det vatten du vill skydda. Tyget har en integrerad flottör, normalt ett styvt eller uppblåst rör / slang, och en bottenvikt såsom en stålkedja eller blyrep som säkerställer att det tätar mot botten.
Siltgardinerna är mycket effektiva, men de är svåra att öppna eller översegla för båttrafik. En siltgardin har stort areal i vatten, påverkas av strömmar och tidvatten och passar inte för installationer i floder, tidvattenzoner och i allmänhet platser med strömmande vatten.

Waens arbetar med båda ovanstående typer av förebyggande av grumling. Vi kan ge råd om de bästa åtgärderna beroende på anläggningstyp, tillstånd och gränsvärden, sjö- och bottenförhållanden och installationens varaktighet.