Water environment services

Vatten är vårt liv

Vår verksamhet är att skydda och förbättra vattenmiljön - och hindra negativa effekter av mänskliga aktiviteter

Klara vatten

Waens siltgardiner hindrar partikelspridning från industri och anläggning.

Tysta vatten

Våra bubbelgardiner är testade för att skydda vattnens liv mot skador från undervattens-sprängningar och buller. Kan även hindra isbildning och stoppa föroreningar.

Levande vatten

Sedimentbehandling för att binda eller ta bort närings-ämnen och förorening från bottensediment. Stoppa syrebrist och förgiftning av våra vatten.

Vad vi gör:

Bubbelgardiner Siltgardiner Sedimentbehandling

Bubbelgardiner skyddar mot skador från sprängning och pålslagning, siltgardiner stoppar partickelspridning från anläggningsverksamhet ut i vattnen.  Sedimentbehandlingen hindrar algblomningar, anoxi och spridning av miljögifter.

Alla installationer och lösningar testas, effekterna kontrolleras och dokumenteras. Siltgardiner övervakas med automatiska turbiditetsbojar, bubbelgardiner med bullerdetektorer, sedimentbehandling genom sedimentprov, flödesmätningar och vattenprov.

Rulla neråt om du vill veta mera

Hur det verkar och ser ut

Våra lösningar

Bilden: Dronefoto Ålesund

Bubbelgardin

Bubbelgardinen släpper komprimerad luft ut i vattenpelaren genom ett antal små öppningar. Det stora antalet små bubblor som skapas stiger långsamt upp till ytan. Summan av ytan och volymen på luftbubblorna påverkar vattnet på flera sätt och kan; - minska buller och tryckvågor - transportera bottenvatten till ytan - förhindra isbildning - Stoppa silt och flytande föroreningar

Enkel installation

Waens bubbelgardinkonstruktion gör det enkelt att transportera och montera. Kraftiga installationer kan monteras med mindre arbetsbåtar utan behov av stora pråmar och kranar.

Siltgardiner

Mänsklig aktivitet vid stränder och i vattenvägar sprider partiklar från land- eller bottensediment. Partiklarna bär med sig föroreningar och näringsämnen och grumlar vattnet. Siltgardinen ger en fysisk barriär genom att släppa igenom vatten och hålla partiklarna tillbaka.

En rätt lösning

Vi levererar lösningar för varje utmaning från en enkel gardin för ett landfäste till komplexa gardiner i strömmande vatten, överseglingsbar för skeppstrafik, gardiner med oljestopp, fråga bara!

Sedimentbehandling

Generationer in i industriella eran har vi lämnat ett överflöd av näringsämnen och giftigt avfall i våra vatten. Idag ligger dessa i sedimenten och läcker långsamt ut i vattenmassorna och orsakar alger och andra ekologiska problem.

Stoppa internbelastning i vattnen

Läckage från sedimenten ger en allvarlig internbelastning i hav och vattendrag. Behandling av bottensediment antingen genom att ta bort näringsämnen / föroreningar eller fixera dem i sedimentet behövs för att förbättra ekologisk status inom en rimlig tidsram. Waens känner lösningarna.

Nytt

Från vår blog

Bubbelgardin ger stor reduktion av buller i vattnet

Testar av bubbelgardin visade stor reduktion av buller vid undervattenssprängningar laddad motsvarande 1800 kg TNT Den norska Kystverket ville testa effekter av bubbelgardiner på bullerreducering vid fullskaliga sprängningar under vattnet. Testen utfördes i samband med fördjupningen av farlederna i Ålesund på norska västkusten. För testerna beräknade och konstruerade jag en 75 m testinstallation med ett…

Siltgardin i Oslo

Previous Next Utläggning av siltgardin vid nya Munchmuseet i Oslo Oslo Öst vid Bjørvika genomgår en omfattande stadsutveckling. Längs floden Akerselva ut mot Oslofjorden byggs nya kontorsbyggnader, bostäder och kulturbyggnader, bland annat det nya Munch-museet, som byggs mittemot operahuset. Byggverksamheten skapar en risk för siltföroreningar av floden och fjorden, och därför läggs siltgardiner för att…

Lågflödesmuddring av sediment

https://youtu.be/KQC3zPjOsjk Några generationer in i den industriella eran har vi lämnat gott om miljögifter och ett överskott av näringsämnen i vatten och hav. Mycket av detta är nu bundet i bottensediment, där det gradvis läcker ut och skadar miljön och ekosystemen. Ett av problemen är den stora mängden fosfor, detta ger övergödning av sjöar och…

Livet vid vattnet

Sea fever

 
                                      By John Masefield
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by;
And the wheel’s kick and the wind’s song and the white sail’s shaking,
And a grey mist on the sea’s face, and a grey dawn breaking.
 
I must go down to the seas again, for the call of the running tide
Is a wild call and a clear call that may not be denied;
And all I ask is a windy day with the white clouds flying,
And the flung spray and the blown spume, and the sea-gulls crying.
 
I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life,
To the gull’s way and the whale’s way where the wind’s like a whetted knife;
And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow-rover,
And quiet sleep and a sweet dream when the long trick’s over.

Kontakta oss

Plats

Solögevägen 9
SE-591 99 Motala

Sverige

Kontaktuppgifter

Tel: +46 14155346

Mob.: +47 45602140

Email : nils@undervannsarbeid.no

Träffas lättast

MON-FRI 09:00 – 19:00